Thirukkannamangai – Sri Bhaktavatsala Perumal Temple

thirukannamangai05

மண் நாடும் விண் நாடும் வானவரும் தானவரும் மற்றும் எல்லாம்

உண்ணாத பெரு வெள்ளம் உண்ணாமல் தான் விழுங்கி உய்யக்கொண்ட

கண்ணாளன் கண்ணமங்கை நகராளன் கழல் சூடி அவனை உள்ளத்து

எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போது எல்லாம் இனிய ஆறே

Mother Mahalakshmi appeared after the appearance of Karpaga virutsham and kamadenu, during churning of Parkadal. On seeing Lord Vishnu she is impressed by the handsomeness of the lord and decided to marry him. She came to this place and began her penance to realize her wish. Knowing her wish perumal asked vishwaksena to fix muhurtham for marriage. He gave darshan to mother mahalakshmi. The wedding took place with splendor and pomp witnessed by muppathu mukkodi devas. As the lord came from par kadal for the marriage he is praised as Perum Pura Kadal.

As mother mahalkshmi did her penance here, the place is called Lakshmi vanam and also as Krishna mangala kshetra as the divine wedding took place here.

thirukannamangai04

When Chandra-Moon was wandering here for relief of a curse, he sighted this Pushkarini, his curse disappeared at once.

Romasa Maharishi lived in the period known Bharatha kalam explained the story of the king Nalan to Pandavas and made them clear the aspects of the planet Saturn. Here at this place Lord Bhaktavatsala showed himself in person and explained the truth of his presence of Bhaktaraavi perumal here.
Every year Vaikunda Ekadesi is being celebrated very specially here. Godess Mahalakshmi performed penance in the “Shree Mandapan” of this temple and after having a bath in the pushkarani she gave her hand to Bhaktavatsala perumal. Hence she is called as “Abishegavalli” and this place is also called as “Lakshmi Vanam”.

All the Devas in the celestial world gathered here to witness and participate in the divine wedding of Lord Vishnu with Mother Mahalakshmi. They wished that this darshan should be available to them for ever. They took the form of honey-bees, built nests and stayed here to realize their wish.

thirukannamangai01

Even today, a honey nest exists on the northern side of Mother’s shrine the antiquity of which is not known to anybody. This is a miracle in this Divya desa. It is believed that a one day stay in the place will bring total salvation to the soul. As Lord rushes to the rescue of His devotees so fast with the speed of Steam-Aavi in Tamil, He is praised as Bhakthar Aavi which later changed as Bhatharavi. Perumal’s Vimana is of Utpala design.   It is also believed that the place is protected by Lord Shiva in all four directions in four forms. Though Vishwakseana appears with four hands in Vishnu temples, He appears with only two hands here as he came here to have the audience of Mother Mahalakshmi for Perumal on an occasion.

During Lord Vishnu’s Vamana Avatar, when He raised one of His legs up to the sky, Lord Brahmma worshipped the leg with abishek from the water of His Kamanadala bowl. A drop of this abishek water fell here, now praised as the sacred spring Darshana Pushkarini. \\

thirukannamangai02

Lord did the abishek to Mother with this spring water and made Her His consort. Hence, Mother is called Abishekavalli.

Acharya Nadhamunigal, who edited the devotional verses of 12 Alwars under the caption Nalayira Divya Prapandam, had a disciple named Tirukanna Mangai Andan. His mission in life was to serve Lord, clean the temple and place him at Lord’s feet. While he was chanting the Vedas one day, suddenly he took the form of a dog, entered into the sanctum sanctorum and merged with Perumal as a Jyoti. A festival dedicated to him on the Tiruvonam star day in the month of Aani – June-July is devotionally celebrated. The place is named after him as Tirukanna Mangai

Our human soul is named Jeevatma and the soul of the great god as Paramathma. In every Jeevathma paramathma lays on hidden position. To explain this and to kindle the intrest of every Jeevathma to enclave itself with the Paramathma, the god Bhaktavatsala perumal transforms his soul and gives in place for the Jeevathma and hence, as the god mingles his soul with those of his diciples he is known as Bhaktaraavi perumal.

As all know, Lord Krishna is always surrounded by a group of Gobikasthree, the women of Gokulam. But in this place Lord Krishna due to Mahalakshmi’s hard penance this place is named after her Kannan’s wife (ie) Thiru Kanna Mangai.

Moolavar:                           Bakthavathsala Perumal

Uthsavar:                            Perum Purakadal

Thaayar:                               Kannamangai Nayaki – Abhishekavalli

Thalavirutcham:                Magizha Maram

Theertham:                        Darshana Pushkarani

Sthalam:                              Lakshmi Vanam

City:                                       Thiru Kanna Mangai

Devotees perform Tirumanjanam and offer vastras and pray to Him.

River Cauvery splits up into two brooks and runs in the North and South side of the temple forming a Garland to the god.

There’s a forest named “Bhadhrivanam” and it’s mostly like the one found in Naimisaranyam and Bhadhrinath. This place as considered idle for performing penance.

This place is treated in unision with Thiruninravur,

(i) Both the Moolavars are named Bhaktaraavi perumal.
(ii) Both the places were Mangalasaasanamed only by Thirumangai Alwar.
(iii) Godess Mahalakshmi performed penance and joined Mahavishnu as Abishegavalli as she did in Thiruninravur.
(iv) Both the Vimanas are Utpala Vimanam.
(v) Lord Varuna got special dharsan of god both these places.

thirukannamangai03

These Sapthamirdha Kshetram brings one back the memory of

Naimisaranyam, Badrinath, Thiruvarangam,Thirunindravur,Thirukadalmalai

Thirukkannapuram and  Thirukkannakudi

Advertisements

Srirangam – Sri Ranganatha Perumal

srirangam01கொண்டல் வண்ணனைக் கோவலனாய் வெண்ணெய்

உண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தானை

அண்டர்கோன் அணி – அரங்கன் என் அமுதினைக்

கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினை காணாவே

 

Sri Ranganathar in Sri Rangam temple is called Sri Anantha Sayana Perumal in lying position

In Aadhi sehshan in parkadal and blesses with his three wives namely Sridevi, Boodevi and Renganachiyar in the first enclosure of temple Srirangam.

Srirangam temple is covered by 7 enclosures namely:

Thirunazhi Enclosure
Rajamahendra Enclosure
Kulasegaran Enclosure
Aalinadan Enclosure
Agalangan Enclosure
Thiruvikraman Enclosure (Utra Street, in Tamil uthra veedhi)
Kalugaraman Enclosure (Chitra Street, in Tamil chithirai veedi).

Srirangam Temple constitutes of 24 Acres including the 5th enclosure and a total of 156 Acres including the 6th and 7th enclosures. Towards the South direction of the Srirangam temple stands the Rajagopuram (literal:royal tower) which had been started to get constructed by the Nayakar Kings 400 years ago and it was completed in part. The Agobila jeer concerned of Rajagopuram and they built with 236 feet height, 13 tired and 13 Copper buds (kalasam) and carried out the kumbabishekam in year 1987. Srirangam has attained the status of Asia’s first biggest tower.

Srirangam Temple keeps following Sukla yajure vedha inner division Vagineye Ganva for its daily worshipping practise.

Lord Ranganatha graces in a reclining form as He did on the Milk Ocean. Lord Brahmma is not in the naval chord. It is believed that Lord Brahmma worships the Lord just before sunrise each day. Chandra Theertham that cleanses the devotees of His/her sins is within the temple. Lord grants the Muthangi Sevai darshan to devotees for six days after the Vaikunda Ekadasi festival. This is a very famous event in the temple. A priest of the temple threw a stone on Tiruppanazhwar (one of the 12 Vaishnavite saints) Perumal had it on His bleeding forehead and granted salvation to Azhwar in this temple.

srirangam02

Daughter of a king of Delhi was too devoted to the Lord. To remember her, Lord is dressed with Lungi the Muslim dhoti and Roti is offered as nivedhana on Ekadasi and new moon days. The temple is believed to have come into being from the milk ocean. This is one of the Swayambu Kshetras with Lord facing south. The vimana of the Lord is covered with gold.

Except Madhura Kavi Azhwar, all Vaishnavite saints had sung the glory of the Lord of the temple. Of the 108 Divya desas, Sri Rangam the first and Tiruchirupuliyur the 11th are the only ones facing south.

Srirangam Temple Motcha Ramanujar

 

Srimath Ramanjar lived and worshipped Sriman Naryana at this temple for a very long time.

After the end of his life he attained motcham. His student did mummification of his body with

Ayurveda mooligai in Padmasana position. But mythology states that he arose out of the earth

With no human intervention. Srimath Ramanujar is blessing in a separate sannadhi in third

Enclosure. Thirumanjanam is not performed for him. The holy ceremony of applying saffron with Cinnamomum camphora on the divine corpus of Aacharya Ramanuja is celebrated twice in a year at an appropriate interval, in order to preserve the holy body of Sriramanuja, which is fully immersed in the thoughts of Sri Narayana than nothing else.

Cauvery water Abishegam

In the Tamil month of Aani (month of July) on the day of the star “Keytayam” Srirangam temple Swami Ranganathar will be coated with “herbal fragrance oil”(Thailabisegam), and on the same day 22pots of Holy Cauvery water (Abisegam) will be spilled out on Him. On this day only His golden costumes will be unrobed.

Sriranganathar at Srirangam temple swami will be getting Jostabisegam from the 48th day of Adiperukku urchavam. People celebrate the festival on Aadi 28th or Aadi 18th (in the end of July) at Srirangam Amma mandpam. On that day Swami Ranganathar will give blessing to his devotees and people give saris, kungumam (vermillion powder – a holy thing of Hinduism), Katholai, Karugamani (Pam tree leaf ring for years and black coloured artificial Pearl) as a present to mother Cauvery. These gifts are taken from the temple by the temple elephant called Aandal and then let float on the river Cauvery.

Narasimar in Srirangam temple

Kambar who wrote Ramayana and did arrangetram in Kambar arangetra Mandapam. On his writing about Narasimhar somepeople differed with his opinion and criticized his views. Kambar was frustrated and was stressed. He prayed to Lord Narasimha, and Lord Narasimha appeared on the pillar and roared. Everyone regretted for their criticism. Since Lord Narasimha appeared for his devotee he is called Metalagiya Narasimhar.

Srirangam Temple Amutha Kalasa Garudalvar

Sri Ranganathar rescued back the Vedas after demolishing asuras, asked Garudalwar to keep the Vedas safe in his custody. To execute his masters order he kept the Vedas in a kalasam on his hand. Garudalwar’s statue is made up of salak wood. Pooja is performed with jasmine and turmeric. Garudalvaar relieves those who are suffering from nightmares and hallucinations. Those who are affected by the radiations and the transitions of the planets Uranus and Neptune will be safeguarded by Garudalvaar. Garudalvaar open His wings (whose width and height are immeasurable), covers His devotees and preserves them from all sorts of harmful causes.

Srirangam Temple Thaniya laksmi anna perumal

Thaniya laksmi anna perumal sannidhanam is in the 2nd enclosure, by blessing us with Sri Krishna on Her right hand side and with Narasimar on Her left hand side. It’s an amazing and unique position among the Hindu vaisnava temples.  Thaniya lakshmi shelters those who are affected by the planet Sukran. Those who trust Her, will not feel the pinch of hunger. In Srirangam temple at special poojas silks and white been seed are used. Thaniya laksmi is the direct Avataram of Sri Ranganathar and she looks with thanyam and kalasam. On every bramochavam Sriranganathar gives Thaniyam to Annalakshmi with his wife Ranganachiyar, in order to allay hunger of all the organisms of the universe.

srirangam03

Srirangam Temple – Three Bramorchavam.

Three Bramotsavams are conducted in a year. Aadhi Bramotsavam is conducted in the month of Panguni , is celebrated by Brahma, and Sri Ranganathar will be giving blessing to devotees with his wife Sri Ranganachyar on uthra natchathiram. Car festival is during the month of Chiththirai

And is called chiththirai festival. Third Bramotsavam is called Boopathi festival in the month of thai. Ramar had celebrated a festival in Ayodhi for remembering Sriranganathar. This festival is called Boopathi festival. The wife of Srirenganathar is also called Boomadevi.

In Tamil ‘Pathi ‘means “Husband” Booma + pathi becomes Boopathi festival.

srirangam05

Dhoti for Srirangam Temple Garudalvar30 meters

Srirangam temple Garudalvar Sanathi is situated opposite to the Ranganathar Sannathi and it is in the second enclosure of the temple. This Garudalvar is 25 feet in height and he is wearing Asta Nagabaranam . He looks like in the position of worshiping Lord Renganathar, and wearing 30 meters dhoti. Here no abishegam is made to Him. Garudalvar is worshipped by the devotees with Kolukattai on every Thursday. Here Sukrivan and Angathan stand on the left and right sides of Garudalvaar like Thuvarabalaga respectively. Every year Margazhi the days belong to star Thiruvadarai are famous for Garudalvar festivals.

Every year on the day of Karthigai visaga yegathesi at the time of valarpirai (growing moon period) in the night Lord Srirnaganathar keeps wearing 365 different types of blankets until the day dawn.

Srirangam Temple Dhanvandri (God of Medicine)

God of Medicine looks after the health of all the organisms. He has separate sannidhanam (temple) at srirangam temple near Thayar sannadhi. He has Amirtha (the holy liquid for immortal life) kalasam. On his hand millipede is there (the scientific reason beyond this is, Millipede can suck blood. So the God of Medicine has millipede, in order to suck the infected blood of patient) Mahalaxmi devi dwells at his heart. Those who are sick, who cannot be cured even after they have undergone treatment, should trust Him. Castor oil lamp pooja is the famous festival in this Sannithanam at Srirangam temple.

Three thayars (Goddesses) in one place

In the Srirangam temple Boomadevi, Sridevei and Utchava Ranga nachyar dwell in the same sanithanam and it becomes the holiest vaishnava temple in India.

srirangam04

Srirangam Temple – Some additional information

Srirangam temple Swami Sri Ranganatha is lying in the milk ocean (parkadal) and He blesses all the organisms. It is believed that in the early morning Brama (God of creation) worships Sri Ranganatha.

Srirangam temple Chandar pushkarani (pool) is a remedy offering place for known and unknown committed sins.

As Thiruppanalvaar (who was an affectionate devotee of Sri Renganathar) was injured by a stone, which was thrown on to him by someone; the immediate moment Lord sriranganathar got bleeding on his head.

Daughter of former Delhi Sultan was fall in love with Lord Sri Ranganatha, so that every Yegadesi swami will be wearing Lungi (Islamic cultural dress) to remember the daughter. She possesses a separate temple near Srirenganathar temple and people worship Her. She is called “Thulukka Nachiyar

                                                                             Moolavar : Aranganathar
Urchavar : Namperumal
Amman / Thayar : Ranganayaki
Thala Virutcham : Punnai
Theertham : Chandrapushkarani
Agamam / Pooja : Pancharathram
Old year : 1000-2000 years old
Historical Name : Thiruvarankam
City : Srirangam
District : Thiruchirapalli

Thirukkozhi – Sri Azhagiya Manavala Perumal Temple, Trichy

thirukozhi01

About the Temple:

This divyadesam is in Urayoor. It is also near to Naachiyar koil.

Sthala Puranam:

Once there was a discussion among rishis, who is the greatest among thrimurthies, bt they were not able to come to conclusion and they went to Muni Brighu and explained to him about the discussion and asked him to find out.

Brighu muni also accepted their words and told them he would give an answer that would clear all of their doubts.

First, he went to Kailasam where Lord Shivan and Godess Parvathi reside. But, in the entrance itself, Brighu muni was stopped by the Dwara Balakaas as the residing deities are all alone and doesnt want them to get disturbed. As he got this kind of answer in Kailash, he thought he could not be the right person who might help his devotees as ha was not easy to talk with. As he was disappointed by this activity, he then left to Sathya Lokam where Lord Brahma and Godess Saraswathi reside.

There also he could not meet Brahma devan and he made to think what he thought when he went to Kailasam. Finally, he went to Sri Vaikuntam where Sriman Narayanan and Godess Sri Laksmi reside.He was warmly greeted and offered a seat and Sriman Narayanan did the paduka booja for him. But this action of Sriman narayanan was not liked by Lakshmi devi and she asked him not to do that.This action of lakshmi devi mad Brighu angered him and he cursed her that she would born in this world as an ordinary human being.

But, Sri Lakshmi felt very sad for the sabham she got from Brighu muni but Sriman Narayanan said that all the actions are happening according to their fates only and added that he will follow Her soon towards the earth.

Dharma Varman a king lived in Kumbakonam, Chozha Naadu. Once he went out for huting and found the rishis were being distressed by some demons and seeked the help from the king. Dharma Varman said that he will help them from the demons by killing them and he stayed in the forest for sometime. The King was happy for all the reason but only one thing made him worry and disappoint and that is he had no children. He seeked the help of the rishis to help him out and to get a children. So, to help the king, all the rishis did a Yagam to get a child for the king. At that time, an Asareeri stated that if he want to get a child he should pray towards Sri Lakshmi and as a result, Sri Lakshmi itself will born as a child to him. Hearing this, he started to pray towards Sri Lakshmi and finally, a female child was born to him and was kept a name as “Vara Lakshmi”.

As the days went on, Dharma Varman announced a swayamvaram where sriman narayana also came. Lakshmi devi looked at all those kings assembled, she saw sriman narayanan and garlanded him.

All the persons saw this wedding of Sri Vishnu and Sri Lakshmi and the king raised a temple for Sri Ranganathar in Kalyana Thirukkolam.

thirukozhi04

The Utsavam done here starts in Panguni month lasts for 10 days.

On the first day of Panguni Uthiram, Sri Ranganathar comes from Sri Rangam and stay in Urayoor. And on Panguni Uthiram, he marries Kamalavalli Naachiyar and give his Kalyana Kola Seva to his Bhakthas.

There is no Utsavar found in this sthalam as Sri Ranganathar of Sri Rangam came here to marry Sri Lakshmi and the Utsavar of Sri Rangam is considered to be the Utsavar of this sthalam too.

In this sthalam, Periya Pirattiyar is giving her seva in two different ways. One is Irundha seva and the other one is Kidantha seva. Combining these both sevas, she is giving seva as “Urayum” (from sitting seva to sleeping seva) seva, this temple is called “Thiru Urayoor”.

The Utsavam done here starts on Aayilya Nakshathiram in Panguni month lasts for 10 days.

On the first day of Panguni Uthiram, Sri Ranganathar comes from Sri Rangam and stay in Urayoor. And on Panguni Uthiram, he marries Kamalavalli Naachiyar and give his Kalyana Kola Seva to his Bhakthas.

Only Moolavar is found in this sthalam. There is no Utsavar here. Since, Arangan married Kamalavalli Naachiyaar, Utsavar of Srirangam is said to be the Utsavar for this Thirukkozhi sthalam too.

There is no Brahmotsavam conducted in this divya desam.

thirukozhi02

Other Uthsavams:

 1. Kodai Uthsavam – Vaikasi/Aani – 10 days
 2. Vasantha Uthsavam – Vaikasi/Aani – 7 days
 3. Navarathri Uthsavam – Purattasi – 9 days
 4. Dolothsavam – Kaarthigai – 7 days
 5. ThiruAdhyayana Uthsavam – Thai/Maasi – 11 days
 6. Theppa Uthsavam – Maasi – 7 days
 7. Sri Kamalavalli Naachiyar – Sri Azhagiya Manavalan Serthi – Panguni Aayilyam – 1 day.

Apart from the above uthsavams thaayar will have purappadau on every friday.

In this sthalam, Periya Pirattiyar is giving her seva in two different ways. One is Irundha seva and the other one is Kidantha seva. Combining these both sevas, she is giving seva as “Urayum” (from sitting seva to sleeping seva) seva, this temple is called “Thiru Urayoor”.

Specials:

 • Avathara Sthalam of Sri Thiruppaanazhwar – Nakshathiram – Kaarthigai – Rohini – 11 days Utsavam is perform in a grand manner. Apart from this 11 days Avathaara Uthsavam for Sri Thiruppaanaazhwar, Sri Azhwar will have Thirumanjanam and Kannadi Arai Sevai on every month rohini.
 • Kalyana Utsavam which is done during Panguni Utthiram.

thirukozhi03

Those facing problems in matrimonial affairs perform Archana to Mother Kamalavalli Nachiar on Aslesha (Aayilyam) star day for successful results. As the land happens to be the birth place of Mother-Thayar, all prominence goes to Mother in the temple and is praised as Nachiar Koil. There is procession deity in the sanctum for Mother only and not for Perumal. Instead of Kumkum Prasad usually offered in Vishnu temples, sandal is offered in this temple. In the nivedhanas, pepper only is used and not chillies.

Against the traditional practice of Perumal going through the Sorga Vasal on the Vaikunda Ekadasi day (December-January), Mother takes this privilege in this temple.

Moolavar:

The Moolavar of this Sthalam is Sri Sri Azhagiya Manavaalan. Srirangam Uthsavar Namperumal gets the name Sri Azhagiya Manavalan when he comes to Uraiyur. He is found in Standing (Nindra) thirukkolm (position) facing his thirumugham towards North direction along with “Prayoga Chakkaram”. Prakthyaksham for Ravidharman and all Devars. (330 crores).

Thayaar

The Thayaar of this Sthalam is Sri Kamalavalli Naachiyaar (Vaasakshmi). Also named as “Uraiyur Valli”. She is found in Sitting (Veetrirundha) Kolam facing North direction. The Position of the Thaayar is similar to position of a Bride who sits along with the Groom during marriage. The above positions are called as “Thirukalyana Avasaram”.

Uthsavar Thaayaar: Sri Kamalavalli Naachiyaar (Sri Vaasa Lakshmi) and Thaayar Thirunakshatram – Aayilyam (Panguni)

Sannadhis: Special sannadhi for Thiruppaan Alwar.

Mangalasasanam:

 • Kulasekara Alwar – 1 Paasuram
 • Thirumangai Alwar – 2 ”
  Total – 2 “

Pushkarani:

 1. Sri Kamala Pushkarani
 2. Kalyana Pushkarani
 3. Suryapushkarani Pushkarani
 4. Kudamurutinadhi Pushkarani

Vimanam:
The Vimaanam is Kalyana Vimaanam.

Thirukkarambanoor – Sri Purushothaman Perumal Temple (Uthamar Koil)

Thirukkarambanoor01

பேரானைக் குறுங்குடி யெம் பெருமானைத் திருத்தண்கா

லூரானைக் கரம்பனூர் உத்தமனை முத்திங்கு காரார் திண்கடழேம் மலையேழிவ்

வுகுண்டும் ஆராதென் றிந்தானைக் கண்டது தென்னரங்கத்தே

The temple is one of the few historical temples in India where the images of Hindu trinity, Vishnu, Shiva and Brahma are housed in the same premises. It is one of the two temples in Chola Nadu where the trinity can be seen in the same premises, the other being Hara Saabha Vimocchana Perumal Temple at Thirukkandiyur.

Uthamar Kovil (also known as Thirukkarambanoor or Bhikshandar Kovil) in Uthamarkoil, a village in the outskirts of Tiruchirappalli in the South Indian state of Tamil Nadu, is dedicated to the Hindu god Vishnu, Shiva and Brahma.

The Sthalapuranam of this temple is also similar to that of the sthalapuranam of “Thirukkandiyoor”.

It is said that both Sivaperumaan and Brahma devan had 5 heads. But, Lord Shiva was angry on Brahma Devan that he too had five heads. Because of this anger, he plucked one of his head from his body and was caught by “Brahmagardhi Dhosham”. Because of this, he lost of his wealth and started beg for food using the Kabaalam. Because of this, Lord Shiva is called as “Picchai Aandavar”.

He was given the Sabham that he can get rid of this sin only if the Kabaalam is completely filled-up with food. From then, Lord Shivan visited all the Divyadesams to get out of his sin. At that time, he was offered food by Sri Mahalakshmi and the Kabaalam was filled completely with food and from then, he got out of his “Brahmagardhi Dhosham”. This is the Sthalapuranam said here.

In this sthalam, Sriman Narayanan, Lord Shiva and Brahma Devan who are collectively called as “Mummoorthigal” are found in separate sannadhis and giving their seva to the world.

Since, Emperumaan, Prushothaman gave Prathyaksham for Kadhamba Munivar, this Kshetram is also called as “Kadhamba Kshetram”.

Kadhambam means mixture of things. Both Shiva and Vishnu are found in the same temple and explains that there should be no difference between Vaishnavas and Saivas and but at the same time they should be devoted in a single minded way. So, this Kshetram is also called “Kadhamba Kshetram”.

In this sthalam only, Sanaga, Sananthana and Sanath brothers are given the first teachings on Saivams and at the same time Prathyaksham for Maarkandeya Maharishi. This also shows how the unity is explained.

Emperumaan, Sriman Narayanam is named as “Uthamar” and Lord shiva is named as “Pikshandanar”.

In Aavani and Chithirai month, grand utsavams are done. Marriages of bhakthas are also done in this temple.

This sthalaperumal is Purushothaman (Purushan + Uthaman). Purushan means husband and Uthaman means a person who behaves and likes his wife and doesn’t even think of other women. Sri Ramar is the best example for Uthaman and he is said to be “Eaga Pathini Vridhan”. So this sthalam is named as “Uthamar Koil” and Emperumaan is called as “Uthaman”.

This Kadhamba sthalam is the place where Gnana Thathuvam (explanation of Gnana) and the explaination of Aanma Gnanam was explained.

Doing pooja in Naga linga flower is one of the speciality in this temple and it is said to eradicate all the problems in our life.

The main moral which is explained in this sthalam is Lord Shiva who is the King of Kailayam, after getting jealous on Brahma devan lost all his wealth and begged for food. So, we should not have jealous on others, but should be happy with what we have.

The Moolavar of this Sthalam is Purushothaman. He is found in Moolavar in Bujanga seva facing East direction. Prathyaksham for Kadhamba Munivar, Thirumangai Alwar, Ubarusaravasoo, the four persons Sanaga, Sanaathana and Sanathkumarar.

The Thayaar of this Sthalam is Poorvadevi. Also called as “Pooranavalli”.

Thirukkarambanoor02

Sannadhis:

 1. Lord Shiva
 2. Brahma who is otherwise called as “Naan Mugan”
 3. Venugopalan
 4. Ramar
 5. Varadharajar
 6. Hanuman
 7. Sani Bhagavan
 8. Dhasaradha Lingam
 9. Pitshadanaar
 10. Soundira Paarvathi
 11. Natarajar
 12. Kalaimagal (Saraswathi)
 13. Thirumangai Alwar
 14. Nammalwar
 15. Kulasekarar
 16. Ramanujar and
 17. Manavaala Maamunigal.

Mangalasasanam:

 • Thirumangai Alwar – 1 Paasuram.
  Total – 1 Paasuram.

Pushkarani:

 1. Kadhamba Theertham.

Vimanam:
Utthiyoga Vimaanam.

It is situated in Trichy, Tamil Nadu district. 8 Kms away from Trichy, 3 1/2 Kms from Sri Rangam, situated in the middle of Trichy – Sri Rangam small Railway station along the Railway from Trichy to Vizhupuram Guard line. Bus facility also available.

Thiruvellarai – Sri Pundarikasha Perumal Temple, Trichy

thiruvellarai01

இந்திரனோடு பிரமன் ஈசன் இமையவர் எல்லாம்

மந்திர மா மலர் கொண்டு மறைந்து உவராய் வந்து நின்றார்

சந்திரன் மாளிகை சேரும் சதுரர்கள் வெள்ளரை நின்றாய்

அந்நியம் போது இது ஆகும் அழகனே சாப்பிட வாராய்

This is a temple dedicated to Lord Vishnu and deity here is called as Pundareekakshan.

This place has Sri Pundarikasha Perumal Temple, one of the 108 Divya desams.

Thiruvellarai is situated in Tamil Nadu near Tiruchirapalli (Trichy). It is located at a distance of 27 km from Trichy, en route to Turaiyur.

Sthala Puranam:

Vellarai means White rock. Since, this sthalam is situated 100 feet high in the top of the small mountain, which is white in colour, this sthalam is called “Thiru Vellarai”
Once when Sibi Chakravarthi has been tented here with his warriors here, a white boar crossed him. He chased It and the Boar finally went inside a hole. Saint Markandeya was under penance here and King Sibi narrated the incident that occurred here and the saint asked the king to perform a Milk Abhiseka to the hole. While doing so Lord Vishnu appeared before them. So Saint Markandeya asked Sibi Chakravarthy to bring 3700 Vaishnavites from North and build a temple here for Lord Vishnu. As requested Sibi Chakravarthy brought the 3700 Vaishnavites from the North and built the temple. While do so one of the Vaishnavite died and King Sibi was very much worried about it. Lord Vishnu again appeared Himself as a Vaishnavite and told King Sibi to count Him and make the numbering as 3700.

thiruvellarai03

The temple has two entrances to the sanctum sanctorum or the Moolasthanam (place of principal deity) of the deity.  Normally only one door is open by turn. The procedure is to use one door during the ‘Utharayana’ time (from middle of January to middle of June of the English calendar) and the other during ‘Dakshinayana’ time (from mid June to Mid January).  The doors are known as Utharayana vaasal – door and Dakshinayana vaasal.  It is the belief of the people here that the 2 entrances or doors represent (1) entering of the life and (2) coming out of the life. While going through either of the doors the devotees are to feel the existence or the presence of the god or Paramaatman.  To remind this principle or make it understandable to the devotees the Lord of the temple resembles to Surya Narayanan during Utharayan and as Govindan during Dakshinayan. There are certain beliefs about Dakshinayan (6 months from middle of Jul to middle of Jan of English calendar) when no auspicious activities like marriage or setting up of home etc are supposed to be done. Similarly death during this period is supposed to be inauspicious. In Utharayan period (6 months from mid Jan to mid Jul) it is good to perform all auspicious activities. Death happening during this period is supposed to be very good. But for doing auspicious activities during Dakshinayana period there is a way out by offering worships to Surya Narayan before starting the intended activities.

Though officially the temple is having 2 doors as mentioned above, there is supposed to be a third door known as ‘Naazhi kettan vaasal’ meaning door for late coming. The story behind is that once when the Lord came very late, his consort asked him why he was s late. For that he replied that he tried to come through the Naazhi kettan vaasal.

There are 22 steps to be climbed to reach to the temple. The first 18 steps are supposed to represent the 18 chapters of the Bhagavath Geetha and the next 4 steps are supposed to represent the four Vedas.  This place is having the Balipeetam (place where offerings are offered to the Bhootha ganas of the deity). After offering the worship here cross the 5 steps representing ‘Pnacha boothas’ (the booth thathwas of life namely fire, water, space – ether, air and earth) to the two entrances. Take the appropriate entrance (Dakshinayan door) during Dakshinayan period and Utharayan door during Utharayan period) to have darsan (view) of the Lord Pundarikashan also known as Thamaraikannan, Maayavan and Thai Maatha Naayagan of Vellarai.
Perumal and Thayar:
The Moolavar of this Sthalam is Pundarikashan. Moolavar in standing position facing east direction. Prathyaksham for Garudan, called as “Periya Thiruvadi”, Sibi chakravarthy, Bhoomi Piratti, Maarkandeya Maharishi, Lord Brahma, Rudhran (Lord Shiva).
Thayaar here is Shenbagavalli. Also called as “Peri Pirattiyaar Lakshmi Devi”. There is a separate sannadhi for Thaayar. Utsavar thaayar is named as “Pangajavalli”.
Sriman Narayanan is giving dharshan to all living and non living things as Sooriya Narayanan. By extending his rays, he is giving security to the entire world. Sooriya Narayanan, is the person who is making the plants grow, making to rain, calculating the Jeevathmas paapans (sin) and punniyams (good things). He is revolving round the Earth to make good things happen and to destroy the bad things (or) evils. Lord Emperumaan, who turns himself has Suriya Bhaghvan, revolves round the universe and he flashes his rays to make all things live.
As is the custom in Vaishnav temples, idol of his vehicle the Garudan (golden eagle) can be found. He is known as Periya (big) Thiruvadi (sacred feet) normally.

There are other images of Sibi chakravarthy, Bhoomi Piratti (representing mother earth and second consort of the lord), Maarkandeya Maharishi, Lord Brahma, Rudhran (Lord Shiva).   All the idols and images of this temple namely Sri Pundareekakshan, Bhoomi Piratti, Periya Piratti, Suriya and Chandiran and Aadisheshan (the serpent king who is a constant companion of the Lord) all are made in the form of human beings.

thiruvellarai02

Mangalasasanam:

Periyalwar – 11 Paasurams

Thirumangai Alwar – 13
Pushkarani:

 1. Divya Theertham.
 2. Kanda Kshree Theertham.
 3. Chakkara Theertham.
 4. Chakkara Theertham.
 5. Pushkala Theertham.
 6. Padma Theertham.
 7. Varaaha Manikarnika Theertham.

Vimanam:
Vimalaakkruthi Vimaanam.

.

Swami Engalazhwan, a great Vaishnav Acharya and a Disciple of Sri Ramanuja and Thirukurukai Piran Pillan and teacher of Sree Bhashyam and Sri Nadaa thooram Aalukku oppatra pungai Maalai was born here. Nadaathoramaal means Bhakthan – devotee who was an epitome of Bhakthi (devotion to Lord) on the God. There is a story related as to how the name “Nadaathoramaal” was given to Engalazhwan.  He used give milk everyday to Emperumaan (Lord Vishnu is addressed as Emperumaan in respect). He was so devoted to the Lord that he used to blow the milk with air from mouth to cool the milk if it happens to be hot so that the Lord does not have any inconvenience.

.   Another staunch devotee of Lord Vishnu Bhakthar Uyyakondaar was born here and he along with Sri Ramanujar Acharya stayed in this place and explained about Vaishnavam to spread Vaishnav cult.The temple is on a white rock hill of about 100 feet high.

. If any sound is made in front of the big pillar of this temple, it replicates and echoes within the temple. For this reason some of the paasurams (verses praising the Lord) in Divya prabhandhams (holy scriptures) are recited 2 or 3 times so that it replicates, reverberates or echoes within the temple complex. This is due to the fact that there are some rooms built around in stones which cause the echoes or the feeling of repetition of the sounds made.

The Raja Gopuram (main entrance) of the temple is an incomplete structure. While the construction of the Gopuram was going on there was a mishap and the work was stopped. The work to complete the Gopuram was not taken up again till today.

Lord Vishnu is also Sriman Narayanan and Surya Narayan. By his rays he gives light, security and heat for the life. Because of him it rains in the world; it is because of him plants grow; his heat will destroy the adverse forces which affect the lives; and his rays make life in the universe.

This temple has a big wall (Mathil sevar).
The temple is situated on top of a Mountain which has a fall of white rocks and is 100 feet high.
In front of the big pillar in his temple, when one makes any sound, it replicates and echoes around the temple. Because of this, some of paasurams in Divyapprabhandhams are said for 2 or 3 times.
It appears from hearsay that, the temple’s Raja Gopuram is left unfinished due to a mishap that occurred when it was being constructed. The completion process has not been initiated from that incident.

Thiru Anbil – Sri Vadivazhagiya Nambi Perumal Temple, Trichy

thiruanbil01நாகத்து அணை குடந்தை வெஃகா திரு எவ்வுள்

நாகத்து அணை அரங்கம் பேர் அன்பில் நாகத்து

அணை பார் கடல் கிடக்கும் ஆதி நெடுமால்

அணைப்பார் கருதான் ஆவான்

Thiru Anbil is also known as Premapuri, and is one of the divya desams in Chola Nadu. This place is regarded as a Divya Desam by both Vaishnavites and Saivites. The western part of Anbil, refered to as Mel Anbil, is known as Vishnu Sthalam, while the eastern part, refered to as Keezh Anbil, is the Siva sthalam. Anbil is also known by the names of Tirumaalayanturai, Mandookapuri, and Bhrahmapuri.

Located on the North Bank of the river Kollidam this temple is situated on approximately 1.5 acres (6,100 m2) of land. The east-facing temple is entered through a 3 tiered Raja-gopuram (main roofs in Hindu). This temple is referred to by a pasuram of Tirumazhisai Alwar where he addresses seven shrines featuring Vishnu in a reclining position – Tirukkudandai, Tiruvegkaa, Tiruvallur, Tiruvarangam, Tiruppernagar, Anbil and Tirupparkadal and hence is a Divya Desam. King Sundara Chola who ruled the area was a devotee of this lord and since he saw innumerable victories in wars he showered a lot of wealth on this temple. The lord is believed to have appeared before Brahma and Valmiki here.

Once when Manduga Maharishi was in penance under water. Saint Dhuruvaasar waited for him on the water shore for a long time. Since Mandoogar has not turned up, Dhuruvaasar cursed him to become a frog. To get relieved from the curse Saint Mandoogar and to regain his human form, Mandoogar came to this place and did penance towards the ALMIGHTY. He observed the penance for here 48 days and at the end he had a bath in the temple tank. Lord Maha Vishnu at last gave Prathaksham before him and whipped off the curse given by Dhurvaasar and made Mandugar to regain his form. Hence the temple tank is being worshipped as Mandooga Theertham and earler the temple itself was worshipped as Mandoogapuri. Once when Thirumezhisai Alwar came here to worship Paranthaman, he was teased to a great extent by the people. He thought of teaching them a lesson and sung a song on the ALMIGHT to appear on him and make the people know that he is the adherent devotee. Lord Vishnu came out of Alwar and appeared here as Vadhivazhagiya Nambi and showed the devotion of Thirumazhisai.

thiruanbil02

Lord Shiva’s Curse by Brahma Devar – In continuation to the Legend of Uthamarkoil Divyadesam, Lord Shiva was to find salvation from Brahmma’s curse, Shiva went on a pilgrimage begging for food, with Brahmma’s skull as the begging bowl. Every time someone filled the vessel with food, Lord Shiva found to his horror that it vanished immediately. At Uthamarkoil Goddess Lakshmi as Poornavalli Thayar filled the vessel with food and made an end to Shiva’s hunger. However Brahmma’s skull was fixed on his hand. Lord Shiva is said to have worshipped this place Thiru Anbil from Uthamar Koil before going to Thirukandiyur.

This Anbil Sthalam is closely related to great creators. This whole world was created by Lord Brahma and Valmiki Maharishi is great Saint (Muni) and has lots of good thoughts built-in. Both these two persons are very good examples of creating good things and dedicating it to this mighty world.

Based on the Kalyana gunam (Character) and Thiru Vadivam (shape) of Sriman Narayanan, they created good things and presented to the world. Behind this good creation, is the love (or) Anbu in Tamil on God. So, this sthalam is calle as “Anbil”.

To all the creative people, all the things they see looks good and beautiful. Like the same way, the God here is Vadivazhagiya Nambi and Thaayar is Azhagiyavalli Naachiyar showing Shundhara – Sorobha Dharshanam.

Sundaram means “beautiful” and “good looking” and Soroobham means the body. Since, the Perumal and Thaayar are said to Good looking and beautiful, it is said the beauty of them attracts all of His bhakthaas.

Anbae Kadavul, Anbae Azhaghu, Anbae Ulagam, Anbae Gnyanam and Anbae Padaippu

This is quote told here and the explanation is “God is love, Beauty is Love, Love is the world, Love is the Gnayanam and Love is the creator. And all these beautiful issues indicates how beauty the Perumal is.

thiruanbil03

The Moolavar of this Sthalam is Vadivazhagiya Nambi. Moolavar in Kidantha Kolam and in Bhujanga sayanam and facing East direction.
Prathayaksham for Lord Brahma and Vaalmiki.

The Thayaar of this Sthalam is Azhagiya valli Naachiyaar.

Mangalasasanam:

 • Thirumazhisai Alwar – 1
  Total – 1

Pushkarani:

 1. Mandooga Pushkarani – Kollidam.

Vimanam:
Thaaraga Vimanam. Lots of sculptures found here.

Thiruppper Nagar – Sri Appakudathaan Temple

thirupernagar01

திருமாலிருன்சோலை மலை என்றேன் என்ன

திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான்

குறு மா மணி உந்து புனல் பொன்னித் தென்பால்

திருமால் சென்று சேர்விடம் தென் திருப்பேரே   – நம்மாழ்வார்

 

Thiruper Nagar is one of the 108 divya desams. Once when a King called Ubharisaravasu was in penance on Lord Vishnu in a Purasai Forest, Saint Dhurvaasar came by that side. Since Ubharisaravasu was in penance he had not noticed the coming of Saint. Dhurvaasar got angry and cursed him to loose all his strength and power. Ubharisaravasu immediately came to know about it and begged Dhurvaasar to pardon him. Saint Dhurvaasar asked King Ubharisaravasu to go to Palasavana Kshethram near Cauvery River and perform Annadhaanam to 1 Lakh peoples. King immediately left to that place with a battalion of Cook. The population of that place was only few hundreds, so he thought of distributing food to whoever comes to that village. Every Day he was able provide to food for people in thousands. The king was also happy. One Day early morning, an old man came to king and told him that he is very hungry. The king performed his poojas very fast and served food to the old man. The old man ate the complete food prepared for thousands of people and still felt hungry. The king requested the old man to wait for some time to cook again and asked the old man whether he required any snacks in the mean time. The old man asked king to get him Appam in a pot. The Appam was made very fast and king brought it a pot full and gave it to the old man. While eating the Appam old man became Lord Vishnu and removed the curse of king given by Saint Dhurvaasar and laid down there with the pot full of Appam. So the Lord here was called as “Appakkudathaan” and “Appala Ranganathan”.

Lord, in His Bhujanga Sayana-reclining posture is facing west.  The Vimana above the sanctum is of Indira Vimana design.  Lord Vazhikatti Vinanayaka (Guiding Vinayaka) graces the place.  Upamanyu and Sage Parasara had the darshan of Lord Appakudathan here

Those seeking child boon, freedom from fear of death, to develop qualities of humility, for relief from adverse planetary aspects, sins and curses, facing endless problems, pray to Perumal for solutions

Devotees perform Tirumanjanam to Perumal and offer vastras

thirupernagar02

Appam is a sweet preparation offered to Gods as nivedhana.  Perumal got the name Appakudathan as He received the pot of Appam from king Upamanyu.  Perumal appears embracing the pot by one hand.  Perumal destroyed the pride of Indira, saved Sage Markandeya from fear of death and relieved king Upari Siravasu from sins and curses in this ancient place.  It is also said that this temple (Kovil) came into being even before the Srirangam temple that followed next.  Adi in Tamil means foundation or forerunner.  Hence, the place is named Koviladi, it is explained by scriptures.

The temple has inscriptions from the 18th year of the regime of Aditya Chola.The recorded inscriptions in this temple are numbered 283, 300, 301 and 303 of 1901. As per Nammazhwar, the place was home to Vedic scholars of he time. The inscriptions in the temple indicate donations to build the main hall. During the Anglo-French war in the regions surrounding Tiruchirapalli, Koviladi was one of the focal points. There are no records on the contributions or damages caused by these wars.
The temple has a three-tiered rajagopuram facing west and an elevated structure approached through 21 steps. The Moolavar (presiding deity) of the temple, “Appala Rangan”, is seen in Bhujangasayanm (a reclining posture) facing west and is surrounded by Bhooma Devi and Kamala Valli Thaayar. The image of the central deity is depicted in reclining posture, called pujanga sayanam and he is seen holding the holy pot in his right hand. The sanctum also contains the image of Upayamanyu and Dhurvarsa. The central deity is called Appala Ranganathar as he is located away from (appal) the Ranganathar in Srirangam.The temple has a prakaram (precinct) around the sanctum.

Lord, in his bhujanga sayana – reclining posture is facing west. The above sanctum is of Indira Vimana design. Lord Vazhikaatti Vinayaka graces this place.Upamanyu and sage Parasara had the darshan of

Lord Appakudathan here.

thirupernagar03

Moolavar: Appakudathan

Utsavar: Appala Ranganathar

Thayar: Indiradevi, Kamalavalli

Thala Virutcham: Purasa Tree

Theertham: Indira pushkarani

Historical name: Thiruper

City: Koviladi

Appam is a sweet preparation offered to Gods as nivedhana.  Perumal got the name Appakudathan as He received the pot of Appam from king Upamanyu.  Perumal appears embracing the pot by one hand.  Perumal destroyed the pride of Indira, saved Sage Markandeya from fear of death and relieved king Upari Siravasu from sins and curses in this ancient place.  It is also said that this temple (Kovil) came into being even before the Srirangam temple that followed next.  Adi in Tamil means foundation or forerunner.  Hence, the place is named Koviladi, it is explained by scriptures.

This is the temple from where Saint Periazhwar left for Lord’s Abode after singing his last Mangalasasanam.  Hence, the belief is that one worshipping Perumal here is sure to reach Vaikunta.  Mother and Lord are facing each other.  Tirumangai Azhwar praised Perumal in his hymns. Lord Appakudathan followed Azhwar to Tiruvellarai where too he sang his praise again.

Koviladi-Appala Rangam is one among the Pancha Ranga sthala occupies the second place.  Other four are Adhirangam in Sriranga Pattinam in Mysore, Madhya Rangam in Sri Rangam, Chaturtha Rangam in Kumbakonam and Pancha Rangam in Indalur-Mayiladuthurai,  It may be noted that Srirangam comes third after Koviladi.

Mangalasasanam:-

Periyalwar – 2 Paasurams.
Thirumangai Alwar – 19 Paasurams
Thirumizhisai Alwar – 1 Paasuram.
Namaalwar – 11 Paasurams.
Total – 33
Koviladi is in the southern bank of Kollidam and can be reached from Kallanai dam easily and can also be reached from Anbil via Sengariyur and Poondi. For both Tiruchirapalli should be the main starting point. If one goes by a four wheeler, without break at Kallanai, cross the road over the dam and take the route to Koviladi. Only heavy vehicles cannot pass through this road over the dam. Those who take the bus should get down at Kallanai, cross the road over the dam and on reaching the other side, proceed on the road behind the Karikal cholan statue, which is the road leading to Koviladi. The bus stand is nearby and buses from Kallanai to Thirukattupalli via Koviladi, Poondi is to be taken and it is only 10 minutes drive from kallanai. For those, going via Anbil, the route is Lalgudi, Anbil, Sengariyur and Poondi.

Thirukkandiyur – Sri Hara Saabha Vimocchana Perumal Temple, Trichy

thirukandiyur01

பிண்டி ஆர் ஏந்தி பிறர் மனை திரிதந்து உண்ணும்
முண்டியான் சாபம் தீர்த்த ஒருவன் ஊர் உலகம் ஏத்தும்
கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம் கச்சி பேர் மல்லை என்று
மண்டினார் உய்யல் அல்லால் மற்றையார்க்கு உய்யல் ஆமே?

 

 thirukandiyur02


The temple of this sthalam is 222 feet in length and 115 feet broad in the breadth.
Lord Shiva, also known as Kandeeswarar, who got the salvation from the curse of Brahmmahathi Dhosham because of plucking the fifth head of Lord Bramha Devar. This is the sacred place that relieved Lord Shiva from his dosham. Hence, all the dhosams being faced by devotees will disappear if they come and pray here in kandiyur, where the lord is blessing as Hara Shaba Vimoshana Perumal with consort Pooranavalli Thayar, who is also worshipped as Kamalavalli Nachiar. The Temple Vimanam is Kamalakruthi Vimanam. Lord Shiva has five faces praised as Eeshan, Thathpurush, Aghoran, Vamadevan and Satyojathan. Lord Brahmma too had five faces earlier. Therefore, he had pride that he was equal to Lord Shiva. Once when he went to see Lord Shiva to Kailayam, Goddess Parvathi without seeing the face and being with five faces, thought he was Lord Shiva and started to perform Paatha Pooja to Brahma. Having a pride Lord Brahma kept quiet. At that time Lord Shiva arrived and by seeing all the happenings, He got angry and simply plucked the centre head of Brahma, by which he got affected with Brammahatthi Dhosham. When he pinched the fifth head of Lord Brahma and the head got stuck along with Shiva’s hand as well he lost all his wealth. The head stuck to his hand and did not fall down. Lord Shiva, to wash off the Brahmmahathi Dhosam went around to many temples with the head of Brahma
At last, Lord Shiva on his pilgrimage trip to find the salvation from the curse by begging for food, with Brahma’s skull as the begging vessel. Every time when someone filled the vessel with food, it vanished immediately to Shiva’s horror. Finally on reaching Uthamar Koil worshipped as Thirukarambanur Divyadesam, Goddess Lakshmi filled the vessel with food ending Shiva’s hunger. However, to Shiva’s dismay, Brahmma’s Skull still lay fixed on his hand and he was then directed to Thirukandiyur.
It is believed that Lord Shiva prayed to Goddess Kamalavalli and the vishnu at Thirukandiyur and attained salvation. Finally, the head fell down at this place and vanished when the lord Vishnu gave him prathyaksham here. Since, Brahma’s Sabham was warned ( Kandanam – Warning ) here this place is being called as Kandiyur. As lord granted relief from the curse – Shaba Vimoshanam to Lord Shiva – Haran , lord vishnu is being worshipped Hara Shaba Vimoshanar. Hara – Shiva, Shabam – Curse, Vimoshanam – Relief from Curse.
Lord Shiva has a temple here and is praised as Kandeeswarar. The place has the reputation of being honored as Mummoorthy( Three Lords ) Sthalam. Since there is no temple for Brahmma, He has His place in Kandeeswarar temple gracing with Mother Maha Saraswathi. The Lord of the temple is praised by Saint Thirumangai Azhwar in his Mangalasasanam hymns. The noteworthy feature is that all three Lords Brahmma, Vishnu and Shiva grace the devotees together in Thirukandiyur. The temple is also knownas Pancha Kamala Kshetram. Hara Shaba Vimochana Perumal is blessing here in Standing Posture and is also worshipped as Brighunathar and Balinathar. Utsava Murthy is being worshipped as Kamalanathan and Thayar is blessing as Kamalavalli Nachiyar.
According to the scriptures, the temple was built by Emperor Mahabali and is located between Kudamurutti and Vennar Rivers. It has a three-tiered Rajagopuram facing East with two prakarams. After Garudamandapam and Mahamandapam, Devotees can worship Harasapa Vimoshana Perumal in Standing Posture. The temple pushkarini Kapala Moksha Pushkarani is on the western side of the temple. Just opposite to it is the Padma Theertham alias Mahabali Theertham, there is shrines for Lord Narasimhar, Sudharsanar, Sree Andal, and the Azhwars in outer prakaram. Kamalavalli Nachiyar is blessing in the separate shrine

thirukandiyur03
The Brahmotsavam festival is being celebrated in Tamil Month of Panguni. The temple is considered anterior even to Srirangam Divyadesam, as it was in existence during the Kritha Yuga. Kandiyur has the distinction of being one among two sets of temples one of the Saptha Sthaanam Temples and one of the Ashta Veerattana Sthalams – temples where Shiva has shown his power by overcoming someone. Here, at Kandiyur, he crushed the ego of Brahma Devar by plucking off his fifth head. Hence being worshipped as Brahma Shira Kandeeswarar. Hence the name Kandiyur. Ambal here is Mangalambigai. Kannadi Pallakku is very auspecious and famous. Penance here for 48 Days and lighting 48 Agal Vilakku for 48 Days, Devotees’ all shabams and poorva janma karmas can be overcome.

thirukandiyur04
Moolavar:
The Moolavar of this temple is Sri Hara Saabha Vimocchanapperumal. Moolavar in Nindra (Standing) position facing East directipn. Prathyaksham for Agathiya Munivar.
Thayaar:
Kamala valli Thaayar.
Utsavar :
Sri Kamalanathan.
Sannadhis:
4. Chakratalwar
5. Lakshmi Narasimar
6. Vedantha Desikar
Mangalasasanam:
• Thirumangai Alwar – 1 Paasuram.
Total – 1
Pushkarani:
5. Kabaala Moksha Pushkarani.
6. Padma Theertham.
7. Kabaala Theertham.
8. Kudamurutti Nadhi.
Vimanam:
Kamalakkruthi Vimaanam.
Temple is located about 11 KM from Thanjavur on the way toThiruvayaru.Temple is at the road side near bus stop

Thiru Nindravoor – Sri Bhaktavatsala Perumal Temple

thiruninravoor01

பூண்டவத்தம் பிறர்க்கடைந்து தொண்டுபட்டுப்
பொய்ந்_லை மெய்ந்_லென் றென்றுமோதி
மாண்டு,அவத்தம் போகாதே வம்மினெந்தை
என்வணங்கப் படுவானை, கணங்களேத்தும்
நீண்டவத்தைக் கருமுகிலை எம்மான்தன்னை
நின்றவூர் நித்திலத்தைத் தொத்தார்சோலை,
காண்டவத்தைக் கனலெரிவாய்ப் பெய்வித்தானைக்
கண்டதுநான் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. (2) 2.5.2

 The temple is built during the Pallava era, and is estimated to be 1500 years old. The temple has a 5 tier gopuram at the entrance. The Moolavar(presiding deity) of the temple is Lord Bakthavasala. The Moolavar is at a standing position facing east. The height of the Moolavar is around 10 feet. The Utsavar(procession deity) is called Patharaavi is made of panchaloka and is accompanied by two consorts as in most Vaishnavite temples. There is a separate sannidhi for Ennai Petra Thayar also called Sudhavalli, the consort of Lord Bakthavasala. The temple also has separate sannidhis for Andal, Chakkarathazhwar, the Alwars and Sri Ramanuja. On the banks of a lake a few meters behind this temple is another temple for Lord Rama. In this temple there is a beautiful statue of Hanuman lifting Rama and Lakshmana on his shoulders.
Goddess is said to have left Vaikuntam after a difference of opinion with the Lord and undertaken penance here. Hence this place is called Thiru Ninravoor- Thiru (Goddess) -Ninravur (the place where she stood).
Lord sent the King of the Ocean, Samudra Raja, on who lies Adiseshan, to search for the Goddess. Samudra Raja is believed to have come out of his home (the ocean) and found the Goddess here at Thiru Ninravoor and is said to have addressed her as ‘Ennai Petra Thaayaar’.
Kubera who lost his wealth is said to have offered prayers to the Goddess and regained his lost wealth at this place. Hence this place is also called Sukra Kshetram and Kubera Puram. Legend has it that King Dharamadvajan, a descendent of Surya clan, prayed here during the month of Panguni and regained his lost wealth.
All the Devas in the celestial world gathered here to witness and participate in the divine wedding of Lord Vishnu with Mother Mahalakshmi. They wished that this darshan should be available to them for ever. They took the form of honey-bees, built nests and stayed here to realize their wish.

thiruninravoor02Even today, a honey nest exists on the northern side of Mother’s shrine the antiquity of which is not known to anybody. This is a miracle in this Divya desa. It is believed that a one day stay in the place will bring total salvation to the soul. As Lord rushes to the rescue of His devotees so fast with the speed of Steam-Aavi in Tamil, He is praised as Bhakthar Aavi which later changed as Bhatharavi. Perumal’s Vimana is of Utpala design. It is also believed that the place is protected by Lord Shiva in all four directions in four forms. Though Vishwakseana appears with four hands in Vishnu temples, He appears with only two hands here as he came here to have the audience of Mother Mahalakshmi for Perumal on an occasion.
Unlike NammAzhvaar who visualized different forms of Vishnu and sung praises of the Lord, ThiruMangai Azhvaar is said to have visited these Vishnu temples (now called Divya Desams) and sung praise of the Lord, depending on how impressed he was.
For example, ThiruMangai visited Rajagopalaswamy temple at Mannargudi but did not sing praise of the Lord (reasons for which are not known). At Indhalur, in Mayavaram, the Lord had shut the door on ThiruMangai who threatened to leave the temple without singing praise of the Lord, only for the Lord to retract and then convince ThiruMangai Azhvaar to sing praise of him.
Something similar happened at Thiru Ninravur. Having visited ThiruVallur, about 15kms west of ThiruNinravur, ThiruMangai comes to Thiru Ninravur and finding the Lord and Goddess relaxing and enjoying themselves, he decides to move on and gives Thiru Ninravur a miss.
ThiruMangai does not wait, moves on to ThiruVellikeni. Unhappy with Thiru Mangai Azhvaar giving ThiruNinravur a miss, Goddess asks the Lord to find Thiru Mangai and to get him to sing praise of this place. Acceding to Goddess’s wish, Lord goes to Thiruvellikeni only to find that ThiruMangai had already left.
Same scenario repeats as the Lord moves on to ThiruVidanthai on the Eastern sea shore. Finally, the Lord catches up with Thiru Mangai Azhvaar at Thiru Kadal Mallai.
Finding the Lord standing in front of him and looking for praise from him, ThiruMangai sings:
“Neenda Vatha Karumugilai Emmaan Thannai
Ninravur Nithilath Thothaar Solai
Kaandavathaik Kanalerivaai Pei Vithaanaik
Kandathu Naan Kadal Mallai Thalasanathy”
Lord returns to Thirunanravur with a single paasuram
Happy with this, the Lord returns to ThiruNinravur only to find the Goddess disappointed once again. Thirumangai who has sung several verses in praise of other Lords could give us only one, said the Goddess to the Lord. And forced him to follow Thirumangai a 2nd time.
Lord back in search of Thiru Mangai
On reaching Kadal Mallai, the Lord found that Thiru Mangai had moved on. Lord followed him all the way and finally tracked him down at Thiru Kanna Mangai (near Thiruvarur), south of Kadal Mallai.
With the Lord entering the place, ThiruMangai had noticed him and welcomed him thus:
“Etrinaimaithulem Meesanai Imaiyai Marumaikku Marunthinai
….
Ninravur Ninra Nithilath Thothinai
Kaatrinai PunalaiChendru Naadik Kannamangai Ul Kandu Konden”
A visit to this temple is said to help people recover lost wealth/glory.

thiruninravoor03The temple is under the joint administration of Tirupathi Periya Jeer and Hindu Endowment Board.
BhaktaVatsala Perumal Koil in Thiru Ninravur is located about 30kms from Madras off the Madras- Tirupathi Highway (MTH). One can also reach ThiruNinravur by taking Madras-Poonamallee – Thiruvallur road.

Tiruvallore – Sri Veeraraghava Perumal Temple

TiruvallurveeraRaghava01

முனிவன் மூர்த்தி மூவர் ஆகி வேதம் விரித்து உரைத்த

புனிதன் பூவை வண்ணன் அண்ணல் புண்ணியன் விண்ணவர்-கோன்

தனியன் சேயன் தான் ஒருவன் ஆகிலும் தன அடியார்க்கு

இனியன் எந்தை எம் பெருமான்- எவ்வுள் கிடந்தானே

tiruvallurveeraraghava02This is the most important Divya Desa in the Thondai Mandalam region. The sacred spring in the temple is considered more sacred than holy Ganga and a dip cleanses the devotee of even thinking of a sin. Six pujas, as per rules are performed in the temple at fixed times each day. The temple has a mention in Markandeya Purana. Abishek to Lord is performed only with perfumed oil. Lord is in a reclining form – on a five feet peeta, 15 feet long. There are shrines for Lord Lakshmi Narasimha, Chakkarathazhwar. This is an ancient temple built during the period of Pallavas.

tiruvallurveeraraghava03A sage by name Salihotrar performed penance on the banks of this temple tank for a year. He completed his pujas in Thai (January-February) month and offered a flour as Nivedhana and was about to share it with somebody before eating. An old Brahmin asked for it. The sage gave it to him. The guest was not satisfied with it and demanded more and host happily parted with the remaining quantity too. The sage observed fasting and began his penance from the next day for a year. After the penance, the sage was waiting for a guest as before and the same Brahmin came .
The old Brahmin expressed that he was feeling extremely hungry and thirsty and needed a place to rest. After taking prasadam the old Brahmin expressed to Salihotran, ‘where is the place for me to lie down?’ (Evvul?) ‘In this hermitage’, (Ivvul), answered Salihotran. The old man was pleased at this offer and stretched his body in the hermitage putting his head towards south. Immediately the old Brahmin transformed himself into the form of Sri Narayana and Adisesha appeared with his thousand hoods to serve as couch and canopy.

tiruvallurveeraraghava04On request from Salihotra Maharishi, the Lord promised that he would permanently stay there and that he would bless and relieve everyone who prays to him after taking bath in the tank of his/her diseases and miseries. Hence He is called Sri Vaidhya Veeraraghava Swamy.
Abishek to Lord is performed with perfumed oil only. Hruthapadhani spring is considered more sacred than the holy Ganga and it is believed that it cleanses devotees even from the very thinking of a sin.
Devotees offer Papli Tupatti – an upper cloth to Perumal. This is not available in shops. This is sold in the temple office only priced at Rs. 300. Devotees also offer discs embossed with some figures as eye, full figure, house etc. They offer special archanas and aradhanas and distribute nivedhanas to visitors. Devotees also offer 9 yard length silk sari to Mother. For removal of pimples in faces, they dissolve milk and jaggery in the temple tank and put salt and pepper in the mandap.
Lord Veera Raghava Perumal is all merciful a physician. Any sick person praying here continuously on three new moon days is cured of diseases as stomach pain, defects in hands and legs and fever. Devotees also pray for child boon and happy wedding and reliefs from any untold hardship and suffering.

tiruvallurveeraraghava05Kshethram Punyaavartham
Aranyam (Forest) .. Veeksharanyam
Vimanam .. Vijayakoti Vimanam
Theertham .. Hrith-thapa-Nasini Pushkarani
Perumal Thirunamam .. Sri Evvulkidanthan, Sri Veeraraghavan
Thirukolam .. Bujangasayanam
Prathyaksham .. Sri Salihothra Maharishi
ThayarThirunanam .. Sri Kanakavalli/Sri Vasumathi
Mangalaasasanam .. Thirumazhisi Azhwar &Panchakam
Thirumangai Azhwar .. Swami Vedantha Desikan
Verses in Praise .. Vadalur Ramalinga Adikalara
Sannadhis:
Seperate sannadhis for Boopalarayar, Manavalan, Kannaki, Saligrama Moorthigal,Lakshmi Narasimar, Gajalakshmi Thaayar in pathuma peedam. Ramar, Venugopalar, Vedantha Desikar, Nammazhvar, Andal, Garudan, Thirukachinambigal and Vishwaksenar.
Mangalasasanam:
• Thiru Mangai Alwar – 11 Paasurams.
• Thirumazhisai Alwar – 1 Paasuram.
Total – 12 Paasurams.
Pushkarani:
• Hruthapapa Nasini, which is used to cure mental disease. It is said that if taken bath in this pushkarani cures all kind of diseases.
Vimanam:
Vijaya Kodi Vimanam.
This Sthalam is under the control of Ahobila Mutt Jeeyar.